test
Ogłoszenia: Praca Praca w biurze i administracji Praca Praca na budowie, fizyczna Praca Praca dla inżyniera, technika Praca Praca dla opiekunki i nianii Praca Praca dla prawnika i prokuratura Praca Praca w służbie zdrowia i farmacji Praca Praca dla weterynarza i rolnika Praca Praca w kontroli i inwentaryzacji

Starszy inspektor zakładów górniczych

Miejsce: Poznań
Umowa: -
Praca: -

Warunki pracy 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
- trudne warunki pracy w terenie,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
- narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych,
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoka temperaturą,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
2. Sposób wykonywania zadań:
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
3. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
- pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo Zakres zadań Przeprowadzanie kontroli w zakresie zgodności prowadzenia działalności górniczej z warunkami koncesji oraz projektem zagospodarowania złoża i planem ruchu, a także wywiązywania się przedsiębiorcy z obowiązku dokumentowania wszelkich zmian zasobów złoża oraz wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie. W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie postępowań. Przeprowadzanie postępowań wyjaśniajacych. Analizowanie planów ruchu i dodatków do tych planów. Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikajacym z posiadanej specjalności technicznej.

Wymagania niezbędne wykształcenie: wyższe o profilu geologicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu o specjalności geologicznej lub w przedsiębiorstwach wykonujacych roboty geologiczne na stanowisku geologa lub w urzędach organów nadzoru górniczego w odpowiedniej dla stanowiska specjalności lub w urzędach organów administracji geologicznej w odpowiedniej dla stanowiska specjalności. Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności geologicznej lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności geologicznej lub w urzędach organów administracji geologicznej w odpowiedniej dla stanowiska specjalności oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznej złóż kopalin. Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych. Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowehttp://www.praca.pl/starszy-inspektor-zakladow-gorniczych_1762104.html

Polska

wielkopolskie

Poznań i teren woj. wielkopolskiego

Administracja publiczna / Służba cywilna

Starszy inspektor zakładów górniczych

Wszelkie prawa zastrzeżone © najgorsza-praca.pl | regulamin