test

Kontroler Skarbowy

Miejsce: Rzeszów
Umowa: -
Praca: -

Kontroler Skarbowy -Ogłoszenie nr: 16176
Data ukazania się ogłoszenia: 2017-10-04
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler Skarbowy

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:: 1
Adres urzędu
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie postępowań w zakresie orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, w tym przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu, wydawanie zarządzeń zabezpieczających oraz postanowień o przyjęciu zabezpieczenia, wnioskowanie i zmianę zakresu zabezpieczenia, kierowanie wniosków o dokonanie zabezpieczenia, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, nadawanie decyzjom nieostatecznym nakładającym na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów egzekucyjnych rygoru natychmiastowej wykonalności.


Warunki pracy
Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt
z klientem zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w jednym czterokondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy).Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
pozostałe wymagania niezbędne:
Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego oraz dziedzin pokrewnych, w tym przepisy dotyczące pomocy publicznej, umiejętność stosowania prawa w praktyce, Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych, Wymagane umiejętności interpersonalne: łatwość komunikacji tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:
2017-10-09
Miejsce składania dokumentów:
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Inne informacje:

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin