test

Młodszy archiwista

Miejsce: Rzeszów
Umowa: -
Praca: -

Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu, przy komputerze oraz kontrole archiwów zakładowych (wyjazdy służbowe).
Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku (windy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety) - brak barier architektonicznych. Zakres zadań Rejestracja pism dotyczących spraw realizowanych przez Oddział I Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Gromadzenie dokumentacji z zakresu nadzoru archiwalnego w teczkach aktowych w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi Rozpatrywanie wniosków o uzgodnienie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archi-walnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic akt Przeprowadzanie kontroli na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Sporządzanie dokumentacji pokontrolnej (protokoły, wystąpienia pokontrolne, pisma wyjaśniające) Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych w celu zapewnienia prawidłowego po-stępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic akt Udzielanie porad i konsultacji przedstawicielom podmiotów w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic akt Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych dokumentacji Porządkowanie i przekazywanie dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej przez Oddział I do archiwum Rozpatrywanie wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej Przygotowywanie pism zawierających uwagi do wniosków w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi Przygotowywanie informacji dotyczących zadań/spraw realizowanych przez Oddział I do: sprawozdań, zestawień, analiz w celu dostarczenia aktualnej informacji o ich stanie

Wymagania niezbędne wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Znajomość przepisów kancelaryjnych Znajomość przepisów archiwalnych Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowehttps://www.praca.pl/mlodszy-archiwista_1973389.html

Polska

podkarpackie

Rzeszów

Administracja biurowa, Administracja publiczna / Służba cywilna

Młodszy archiwista

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najgorsza-praca.pl | regulamin